Festival Jeden svět

Společnost Joinmusic je hrdým partnerem festivalu dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT 2015, který se koná ve dnech 2.-11.3.2015 v Praze a poté ve 33 městech po celé ČR. Festivalu dodáváme projekční a ozvučovací techniku a personálně jej dále podporujeme.

estival Jeden svět je jedním ze základních stavebních kamenů společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 se stal nejvýznamnějším festivalem svého druhu na světě a v roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům

 

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů věnujících se zahraničí, kterým už nestačilo jen přivážet do České republiky informace, a začaliven vyvážet pomoc. Postupně se společnost Člověk v tísni etablovala jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Během 23 let své existence se stala jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě a začala se věnovat oblasti vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení. Dnes se činnost společnosti Člověk v tísni zaměřuje na čtyři základní oblasti:

  • humanitární a rozvojová spolupráce
  • podpora lidských práv
  • programy sociální integrace
  • vzdělávací a informační programy

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

 

 

Člověk v tísni poskytuje okamžitou humanitární pomoc lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích, a to jak v České republice (např. při povodních), tak v zahraničí.

 

Zároveň se zaměřuje na dlouhodobou pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách (Afrika, Asie, Evropa). Společnost realizuje rozvojové programy, které se snaží zlepšit přístup obyvatel ke vzdělání i zdravotní péči, dostupnost pitné vody, dodržování hygieny, rozvoj místních zdrojů obživy i zapojení lidí do procesů ovlivňujících dění v jejich zemi.

Za 23 let činnosti poskytla společnost Člověk v tísni humanitární a rozvojovou pomoc ve více než 40 zemích.

Podpora lidských práv

 

 

K základním aktivitám Člověka v tísni patří od počátku pomoc disidentům a podpora občanské společnosti v nesvobodných zemích a státech, které procházejí demokratickou transformací. Lidskoprávní tým se zaměřuje na práci v několika diktaturách, autoritativních režimech a zemích, kde je zkušenost s přechodem k demokracii podobná té české.

 

Programy podpory lidských práv jsou v současné době realizovány na Kubě, v Barmě, Bělorusku, Rusku, Moldávii a na Ukrajině. Člověk v tísni každoročně pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a každoročně uděluje cenu Homo Homini.

Programy sociální integrace

 

 

Tým Programů sociální integrace podporuje sociální vzestup chudých či ohrožených rodin prostřednictvím poradenských a vzdělávacích služeb. Ve více než šedesáti českých, moravských i slovenských obcích poskytuje podporu samosprávám, vedoucí k sociální soudržnosti a rozvoji obcí.

 

Podporuje děti ze sociálně slabých rodin při dosažení vzdělání, které jim zvýší pozdější šance na trhu práce. Jejich rodiče motivuje k aktivnímu přístupu nejen ke vzdělání dětí, ale i k řešení celkové životní situace rodiny. Řešení hledá ve spolupráci se školou, orgány místní samosprávy, policií a jinými neziskovými organizacemi a jeho klienti/partneři se na všech činnostech aktivně podílejí.

Vzdělávací a informační programy

 

 

Člověk v tísni zvyšuje informovanost české společnosti o problematice chudoby, migrace, porušování lidských práv a usiluje o zmírnění rasových a národnostních předsudků a xenofobie.

 

Vzdělávací program Varianty se zaměřuje zejména na pedagogy a studenty vysokých škol, pro které připravuje semináře, konference či workshopy na téma mezikulturního a globálního rozvojového vzdělání.

Program Jeden svět na školách pracuje s učiteli, žáky a studenty, kterým přináší dokumentární filmy a další doprovodné metodické materiály k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé historie. Informační programy Rozvojovka a Migrace se snaží zvýšit povědomí o závažných společenských tématech prostřednictvím médií.

Novinky o dění ve společnosti Člověk v tísni můžete sledovat na Facebooku.

02.03.2015 17:00